fbpx

Algemene voorwaarden – Schouwrenovatie

Artikel 1 – Offertes:

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door een bestuurder of zijn aangestelde werden ondertekend of goedgekeurd en blijven 3 maanden geldig.

De erin vermelde prijzen zijn – behoudens andersluidende vermelding – exclusief BTW.

Onze offertes houden rekening met de omstandigheden en maatregelen die gekend zijn op de dag van het opstellen ervan. Indien er zich later veranderingen zouden voordoen die onvoorzien of onvoorzienbaar waren en die nakoming van de overeenkomst veel

moeilijker maken zodanig dat de prestaties onredelijk verzwaard worden of die overmacht uitmaken, kan een herziening van de contractuele voorwaarden (termijnverlenging, meerkost, enz, …..) gevraagd worden.

Behoudens andersluidende bepaling is de kleur van de materialen opgenomen in onze offertes, de door de fabrikant voorziene basiskleur.

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offertes inbegrepen en zullen in voorkomend geval doorgerekend worden aan de klant.

In geval van wijziging van het toepasselijk BTW-tarief wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW zou zijn overeengekomen.

– Artikel 2 – Aanvaarding van de offertes:

Door het aanvaarden van onze offertes komt tussen partijen een geldige overeenkomst tot stand waarbij partijen de contractuele bepalingen zoals voorzien in de offertes en huidige algemene voorwaarden aanvaarden. Alle eventuele vroegere afspraken en/of

overeenkomsten worden als onbestaande beschouwd en vervangen door hetgene wordt overeengekomen in de betreffende offertes en huidige algemene voorwaarden. Wijzigingen aan deze contractuele bepalingen zijn enkel schriftelijk mogelijk.

– Artikel 3 – Prijsherziening:

De prijs opgenomen in onze offertes is steeds de basisprijs.

Wij hebben het recht om prijsherzieningen door te voeren overeenkomstig volgende formule :

P = p * ((0,40*S/s) + (0,40*I/i) + 0,20)

Waarbij P = herziene prijs, p = basisprijs offerte, s = uurloon arbeider volgens barema’s PC 124 op 10 dagen voor de datum van offerte, S = uurloon arbeider volgens barema’s PC 124 op dag vorderingsstaat, i = materiaalprijs op 10 dagen voor de datum van offerte, I

= materiaalprijs op dag van de vorderingsstaat en waarbij als materiaalprijs voor werken aan schouwen de marktprijzen van corrosievaste staalplaten uit de overzichtstabellen van de marktprijzen van materialen van Agoria worden weerhouden, voor werken aan

ventilatie (met uitzondering van ventilatoren) de marktprijzen van gegalvaniseerde platen (1,5 mm) uit de overzichtstabellen van de marktprijzen van materialen van Agoria en voor ventilatoren de brutoprijslijst van de fabrikanten.

Toepassing van deze formule kan echter niet leiden tot een prijs lager dan de basisprijs opgenomen in de offerte.

In het geval waarin wij gebruik maken van ons recht om de prijs te herzien, heeft deze herziening plaats bij iedere betaling van een schijf of voorschot en de te betalen bedragen worden bepaald door toepassing van bovenstaande formule op het bedrag van iedere

betalingsschijf of op de staat van vordering van de werken, opgemaakt op basis van de overeenkomst.

– Artikel 4 – Leveringstermijnen:

De leveringstermijnen zoals opgenomen in onze offertes zijn indicatief, zonder dat wij evenwel het recht hebben om ten aanzien van consumenten (zoals omschreven in Boek 1 van het WER) éénzijdig de leveringstermijnen te bepalen of te wijzigen.

Indien de betaling van een voorschot voor aanvang van de werken werd overeengekomen hebben wij (ook ten aanzien van consumenten) het recht om de leveringstermijnen pas te laten lopen vanaf betaling van dit voorschot.

Indien wij in het bezit dienen te worden gesteld van bijkomende inlichtingen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst hebben wij (ook ten aanzien van consumenten) eveneens het recht om de leveringstermijnen pas te laten lopen vanaf het moment dat

ons deze inlichtingen worden overgemaakt.

Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding of tot annulering van een bestelling door een klant die geen consument is.

– Artikel 5 – Voorafgaand aan de uitvoering van de werken:

De klant verbindt er zich toe om ten laatste 15 dagen voor de start van de werken ons alle nuttige gegevens en elementen over te maken aangaande veiligheid op de werf en dit om ons toe te laten de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen en na te leven tijdens de

uitvoering van de werken.

De klant verbindt er zich tevens toe om ten laatste 15 dagen voor de start van de werken ons een recent plan over te maken van alle ondergrondse en/of andere onzichtbare leidingen en/of voorzieningen. Indien dit aanleiding zou geven tot een meerwerk, zal dit aan de

klant worden doorgerekend. Indien wij deze gegevens niet ontvangen, gaan wij ervan uit dat onze werken geen schade kunnen veroorzaken aan voormelde leidingen en/of voorzieningen en kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade en is

de klant gehouden tot vergoeding van de eventuele schade aan onze werktuigen.

– Artikel 6 – Uitvoering van de werken:

Indien de uitvoering van de werken dient te worden uitgesteld op vraag van de klant of door toedoen van derden die in opdracht van de klant werken, hebben wij het recht hiervoor een vergoeding te vragen en om een nieuwe leveringstermijn te bepalen in functie van

onze beschikbaarheden.

De goederen worden op ons risico tot op de werf gebracht. De klant dient er voor te zorgen dat deze goederen bij aankomst op de werf onmiddellijk kunnen worden geleverd en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De klant draagt vanaf de levering op

de werf het risico op diefstal, verlies en beschadiging door derden.

Na plaatsing van de goederen gaat het volledige risico over op de klant.

De klant dient er voor te zorgen dat de werf op een normale wijze toegankelijk is om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Indien de klant nalaat dit te doen, hebben wij het recht een vergoeding te vragen voor eventuele nutteloze verplaatsingen en

wachttijden (voor zover deze meer dan 15 minuten zouden duren)

De klant zorgt ervoor dat wij in veilige omstandigheden kunnen werken, dat de wettelijke regels op de veiligheid op de werf worden gerespecteerd, alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen en alle veiligheidsinrichtingen in goede staat zijn.

De klant voorziet op zijn kosten in het ter beschikking stellen op de werf van elektriciteit, water en toegang tot sanitaire voorzieningen. De klant voorziet tevens in kosteloos verticaal transport van onze goederen voor werken hoger dan 4 meter en voor materiaal van

meer dan 50 kg en dit vanaf onze aankomst op de werf.

Wij voeren onze werken uit volgens de regels van de kunst en het goede vakmanschap, conform de bepalingen van de overeenkomst en/of het lastenboek.

– Artikel 7 – Wijzigingen en meerwerken:

Indien door de klant wijzigingen of meerwerken worden gevraagd tegenover de werken opgenomen in de offerte zullen deze het voorwerp uitmaken van een bijkomende offerte. Meerwerken of wijzigingen dewelke niet het voorwerp zouden hebben uitgemaakt van

een bijkomende offerte, kunnen met alle middelen van recht bewezen worden.

– Artikel 8 – Aanvaarding van de werken, aansprakelijkheid en waarborgen:

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur van goederen dewelke door de fabrikant werden aangebracht, dewelke vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard of eigen zijn aan de

gebruikte materialen.

Zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit dewelke van bij de plaatsing bestonden dienen ons binnen de 15 dagen na de plaatsing per gedetailleerd aangetekend schrijven te worden gemeld.

Bij gebreke aan opmerkingen binnen deze termijn worden de werken en leveringen geacht definitief te zijn aanvaard.

Verborgen gebreken dienen ons – op straffe van verval – onmiddellijk en in alle geval ten laatste binnen een termijn van 15 dagen na hun ontdekking per gedetailleerd aangetekend schrijven te worden gemeld.

Tegenover consumenten verlenen wij garantie voor verborgen gebreken conform de wettelijke waarborgregels die van toepassing zijn.

Tegenover niet-consumenten verlenen wij garantie gedurende een periode van 12 maanden, dewelke begint te lopen vanaf de datum van plaatsing. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie en/of montagefout bewezen is, met

uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Onze aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Wij verlenen geen waarborg in geval van :

– Verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen.

– Schade veroorzaakt door overmacht.

– Toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is.

– Een handeling of een opzettelijke fout van om het even welke persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde.

– Een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de

verkoop.

– Vorst-of vochtschade.

– Artikel 9 – Sancties bij het niet-nakomen van contractuele verplichtingen:

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door of lastens de klant voor aanvang van de werken, is deze gehouden tot betaling van een vergoeding gelijk aan 20 % van de overeengekomen prijs, evenals de eventueel reeds aangekochte materialen.

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door of lastens de klant tijdens de uitvoering van de werken, is deze gehouden tot betaling van de tot dan geleverde prestaties en aangekochte materialen, evenals tot een vergoeding gelijk aan 20 % van de overeengekomen

prijs voor de nog resterende, niet-uitgevoerde prestaties.

Wanneer wij de overeenkomst met consumenten verbreken of deze lastens ons verbroken wordt voor aanvang van de werken, hebben consumenten recht op een vergoeding gelijk aan 20 % van de overeengekomen prijs.

Wanneer wij de overeenkomst met consumenten verbreken of deze lastens ons verbroken wordt tijdens de uitvoering van de werken, hebben consumenten recht op een vergoeding gelijk aan 20 % van de overeengekomen prijs voor de nog resterende, niet-uitgevoerde

prestaties. Zij blijven wel gehouden tot betaling van de tot dan geleverde prestaties en aangekochte materialen.

– Artikel 10 – Betaling:

Behoudens anders bepaald in onze offertes, zijn onze facturen steeds betaalbaar op ons adres, netto en zonder korting, op 15 dagen na factuurdatum.

Voor werken waarvan de uitvoering gespreid is over een periode van meer dan 30 dagen, gelden de betalingsvoorwaarden die op onze offertes aangegeven zijn. Deze voorwaarden kunnen bestaan uit een voorschot en verschillende deelfacturen, afhankelijk van de

vorderingsstaat van het werk.

Onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 15 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven werden betwist.

Indien een factuur niet tijdig wordt betaald, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van de nog uit te voeren werken op te schorten tot betaling van de facturen. In dat geval stellen wij na betaling een nieuwe leveringstermijn voor in functie van onze

beschikbaarheden en hebben wij – in het geval er nog bijkomende bedragen verschuldigd kunnen zijn – het recht om alvorens de werken opnieuw aan te vatten betaling te vragen van een voorschot gelijk aan 50 % van deze bijkomende bedragen.

Indien onze facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 %, evenals een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 50,00 Euro.

Bij niet-tijdige betaling van één factuur zullen alle andere nog niet-vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar worden.

De door ons geleverde of geplaatste goederen blijven onze eigendom, tot volledige betaling van onze facturen en de eigendom ervan gaat dan ook pas over bij volledige betaling van onze facturen.

Indien wij gehouden zijn tot betaling van enig bedrag aan consumenten en deze terugbetaling niet tijdig zou gebeuren, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 %, evenals een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van de

verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 50,00 Euro.

– Artikel 11 – Intellectuele eigendom:

Al onze studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom en zijn beschermd door intellectuele rechten. Indien zij worden overgemaakt aan de klant mogen zij noch door de klant, noch door derden misbruikt worden. De

klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij behouden ons in dat geval het recht voor om vergoeding van onze schade te vorderen. Op eerste verzoek, dienen voormelde stukken terug aan ons te worden overgemaakt.

– Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Geschillen tussen partijen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken territoriaal bevoegd op grond van onze maatschappelijke zetel. In geval van geschillen met consumenten, zijn

uitsluitend de rechtbanken territoriaal bevoegd op grond van de woonplaats van de consument bevoegd.

– Artikel 13 – Diversen:

Overeenkomsten dienen ter goeder trouw te worden uitgevoerd. Geen enkel beding van deze algemene voorwaarden mogen beschouwd worden als een stijlclausule en geen enkele tolerantie of tegenstrijdige uitvoering zal kunnen worden ingeroepen als een definitieve afwijking van onze voorwaarden.

Indien een beding van huidige algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal de nietigheid zich slechts uitstrekken tot dit beding en zullen alle andere bedingen hun geldigheid behouden.

Producten

Service

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven met tips & tricks, interessante weetjes en meer? Schrijf je hieronder in!