fbpx

Algemene voorwaarden – Solar

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Leverancier Pattyn Energietechnieken BV en de Klant die het aanbod heeft geaccepteerd.
1.2. De rechtsverhouding tussen Klant en Leverancier wordt beheerst door de Overeenkomst, de begeleidende stukken bij de Overeenkomst, het technisch inspectierapport, de factuur, het opleverdocument en deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Specifieke voorwaarden in Overeenkomst prevaleren altijd boven de Algemene Verkoopvoorwaarden.
1.3. Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
1.4. Als uit de technische inspectie (digitaal of op locatie) naar voren komt dat Levering van Bestelling niet mogelijk, veilig of verstandig is, behoudt Leverancier zich het recht voor om Overeenkomst te ontbinden. Veelal zal de aanleiding tot ontbinden liggen in overmacht, ontoegankelijkheid van het gebouw waarop de Bestelling geplaatst moet worden of onacceptabele veiligheidsrisico’s. Leverancier zal de reden van ontbinding altijd toelichten. Bij ontbinding ontvangt Klant het voorschot volledig retour. Klant heeft geen recht op (schade)vergoeding.
1.5. Leverancier is bevoegd om haar verplichtingen onder Overeenkomst te laten uitvoeren door derden, maar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van Overeenkomst. Alle werkzaamheden onder Overeenkomst worden door daartoe opgeleid, bevoegd en gecertificeerd personeel uitgevoerd. Leverancier (of onderaannemer) zal bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht nemen, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 1.6. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegd rechter nietig of niet-bindend wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2. Bestellingen en Prijzen
2.1. Vermelde prijzen zijn altijd exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bij particuliere klanten is dit gebaseerd op de informatie welke Klant heeft gegeven op moment van bewoning van het gebouw waarop de zonnepanelen en/of thuisbatterij worden geplaatst.
2.2. Particuliere klanten dienen een waarheidsgetrouwe verklaring te tekenen bij een factuur met een verlaagd btw-tarief van 6%.
2.3. Indien na de totstandkoming van Overeenkomst Bestelling niet meer binnen een redelijke termijn leverbaar is, is Leverancier gerechtigd een kwalitatief vergelijkbare Bestelling te leveren.
2.4. Indien na datum van het toezenden van de Overeenkomst, van overheidswege regelgeving wordt opgelegd waardoor 1 of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, en met deze gewijzigde regelgeving nog geen rekening is gehouden in Overeenkomst, is Leverancier gerechtigd en gehouden de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. 2.5. Leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen of afschang van het systeem van subsidies, verlies aan premies, belastingvoordelen of andere scale gunstmaatregelen.
2.6. Prijsaanpassing: Tussen het moment waarop Overeenkomst door klant getekend is en het moment waarop Bestelling geleverd wordt, kan de prijs mogelijkerwijs herzien worden volgens de evolutie van de lonen en materiaalprijzen (Index I 2021). Desgevallend gebeurt dit op basis van de volgende prijsherzieningsformule P = p {0,2 + 0,225 (S/s) + 0,575 (I/i). S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken), s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van het aanbod). I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken), i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van het aanbod). 2.7. Meerwerk of maatwerk kan en mag enkel in rekening worden gebracht indien: Het maatwerk of meerwerk bij Klant bekend is gemaakt voor Levering of op dag van Levering door Klant is afgetekend in het opleverdocument;
2.8. Er zijn geen verrekeningen mogelijk voor minderwerk.

3. Verantwoordelijkheden van Klant
3.1. Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot het afnemen van Bestelling.
3.2. De ruimte welke nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden is voor aanvang van de werkzaamheden door Klant vrijgemaakt. Eventueel benodigde standplaats, elektriciteit en water is gratis beschikbaar voor de monteurs.
3.3. Indien nodig plaatst Leverancier een ladder, steiger of hoogwerker op het perceel ten behoeve van de werkzaamheden. Klant doet zelf aanvraag van een eventuele vergunning. Indien vergunning niet in orde is op dag van Levering is Leverancier gerechtigd om de verloren kosten voor arbeid, steiger of hoogwerker door te rekenen aan Klant.
3.4. Klant zorgt zelf voor tijdig aanvragen van eventuele vergunningen, voor bijvoorbeeld monumenten en beschermd stads- of dorpsgezicht.
3.5. Klant zorgt voor het klaarleggen van minimaal 15 reservepannen of 30 leien voor de installatie.
3.6. Klant staat ervoor in dat op de plaats van Levering geen asbest aanwezig is.
3.7. Klant is verantwoordelijk voor een elektrische installatie in de woning/het gebouw, conform AREI richtlijnen. Indien na Levering de elektrische installatie niet AREI wordt goedgekeurd doordat de elektrische installatie in de woning, los van de Bestelling, niet voldoende is, dan zijn de kosten voor herstel en herkeuring voor rekening van Klant. Klant is onverminderd verplicht tot betaling van de factuur van Leverancier binnen de gestelde termijn.
3.8. Klant dient binnen 5 werkdagen na Levering toegang te verlenen voor het uitvoeren van de AREI-keuring.
3.9. Indien de AREI-Keuring niet leidt tot goedkeuring van de technische installatie waarbij de oorzaak ligt in de door Leverancier geleverde Bestelling, zal Klant de Leverancier binnen 5 werkdagen toegang verschaffen voor herstel van Bestelling en herkeuring. Bij uitstel van bovengenoemde op verzoek van Klant, is Klant onverminderd verplicht tot betaling van de factuur binnen de gestelde termijn.
3.10. Klant moet beschikken over een goed werkende internetverbinding om de monitoring te kunnen garanderen. Als bij aansluiting van monitoring blijkt dat de aansluiting bemoeilijkt is doordat Klant niet beschikt over een juist of toegankelijk netwerk (doordat bijvoorbeeld het wachtwoord van de router zoek is) dan zal Leverancier instructies nalaten voor klant om zelf de monitoring te voltooien. In deze is Bestelling werkend opgeleverd en is Klant onverminderd verplicht tot volledige betaling van factuur. Klant kan te allen tijde beroep doen op service en advies voor het voltooien van de aansluiting van monitoring. Voor bijkomend plaatsbezoek, zal Leverancier een vergoeding vragen, gemaximaliseerd op € 95,- excl. btw (transport inbegrepen).
3.11. Klant stemt ermee in dat de omvormer en/of thuisbatterij aan de woning/het gebouw wordt geplaatst en is ermee bekend dat deze een licht zoemend geluid kan maken. De omvormer en/of thuisbatterij dient te allen tijde vrijgehouden te worden zodat deze voldoende ventilatie heeft.
3.12. Indien Leverancier na initiële en werkende oplevering van Bestelling inclusief monitoring, door Klant wordt gevraagd om een storing op te lossen, dan kan Leverancier kosten in rekening brengen indien de oorzaak van storing is gelegen in de componenten die niet zijn geleverd door Leverancier.
3.13. Tijdens en vlak na de installatiewerkzaamheden dient een tekenbevoegd persoon aanwezig te zijn voor het tekenen van het opleverdocument van Bestelling. Indien er geen tekenbevoegd persoon aanwezig is voor ondertekening, is de Bestelling werkend opgeleverd en is Klant onverminderd verplicht tot volledige betaling van factuur.
3.14. Wijzigingen in de Overeenkomst en klachten dienen aan Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

4. Levering
4.1. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst is de leveringstermijn bij benadering en louter ter informatie. Tenzij zoals voorgeschreven door wettelijke bepalingen van dwingend recht, kan het niet nakomen van de Leveringstermijn door de Leverancier in geen geval aanleiding geven tot de annulering van een Overeenkomst, noch tot enige compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook.
4.2. Leverancier zal Levering (het installeren van Bestelling), uitgezonderd AREI keuring, op de afgesproken datum binnen maximum 2 werkdagen afronden. Als Klant meer dan 3 dagen thuis dient te zijn voor Levering van Bestelling, krijgt Klant voor elke dag meer dan drie dagen, € 50,- compensatie. Uitgezonderd zijn Bestellingen waarvan in op voorhand aangegeven werd dat de Levering meerdere dagen in beslag zal nemen.

5. Betalingen
5.1. Klant betaalt een voorschot van 35% binnen 7 dagen na ontvangst van voorschotfactuur als onderdeel van de Overeenkomst. Na ontvangst van het voorschot zal Leverancier technische Inspectie (digitaal of op locatie) uitvoeren. Leverancier neemt Overeenkomst pas in behandeling als het voorschot is betaald.
5.2. Tenzij anders overeengekomen geldt voor Klant na ontvangst van de restfactuur (totaalprijs minus voorschot) een betalingstermijn van 7 werkdagen.
5.3. Indien Klant niet tevreden is over de Oplevering, dan moeten redenen binnen de betaaltermijn kenbaar gemaakt worden aan de Leverancier. Klant dient het proportioneel deel van de factuur waarover geen disscussie bestaat te voldoen.
5.4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van heel of een deel van de factuur, zal Klant éénmalig een herinnering ontvangen en daarmee in gebreke worden gesteld. Klant dient binnen 14 kalenderdagen, na dagtekening van de ingebrekestelling, de gehele factuur betaald te hebben.
5.5. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de herinnering van heel of een deel van de factuur, is het niet betaalde bedrag van rechtswege verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 10% van het niet betaalde bedrag, met een minimum van € 62,-. Daarnaast zal zonder voorafgaandelijke melding een jaarlijkse interest aan de hand van de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur.
5.6. Bij gebreke aan betaling kan Leverancier Bestelling terugvorderen. Eventuele kosten voor werkzaamheden en transport van goederen zijn ten laste van Klant. Bij gebreke aan betaling moet Klant toegang verlenen om Bestelling terug te vorderen.
5.7. Service en garanties zijn enkel van kracht na volledige betaling van de factuur.
5.8. Leverancier verplicht zich na betaling van de factuur om alle benodigde informatie en documenten ten behoeve van de aanmelding bij de netbeheerder digitaal en overzichtelijk beschikbaar te stellen aan Klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van het systeem bij de netbeheerder en het aanvragen van eventuele premies. Bij laattijdige aanmelding door Klant kan Leverancier niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele boetes of verlies aan premies.

6. Risico en eigendomsoverdracht
6.1. Eigendomsoverdracht van Bestelling vindt plaats na Levering door Leverancier en na volledige betaling van de factuur door Klant.
6.2. Overdracht van verantwoordelijkheid van Bestelling vindt plaats bij Levering. Hierna dient Klant zorg te dragen over het zonnepanelensysteem als een goede huisvader. Dit betekent onder andere dat Klant zorg draagt voor het (laten) schoonmaken van de zonnepanelen en voor de controle en verwijdering van eventuele vogelnestjes of vuilophoping onder de zonnepanelen. Indien Klant een storing van het systeem opmerkt, wordt deze direct gemeld bij Leverancier. a. Na eigendomsoverdracht heeft Klant de verantwoordelijkheid om de prestatie van het gehele systeem te monitoren en eventuele gebreken te signaleren. Klant dient binnen een maand na oplevering de prestatie van het systeem te controleren. Hierdoor kunnen eventuele niet opgemerkte gebreken tijdig worden gesignaleerd en worden onnodige verliezen voorkomen. Klant kan geen compensatie vragen voor eventuele verliezen die het gevolg zijn van een technische storing of software updates.
6.3. Levering van de volledig werkende Bestelling wordt door Klant bevestigd middels ondertekening van een opleverdocument. Eventuele opmerkingen of aanpassingen van Overeenkomst op de dag van installatie moeten duidelijk beschreven staan in het opleverdocument.
6.4. Klant mag bij verkoop van de woning het eigendom van Bestelling overdragen aan de koper van de woning. Klant dient daartoe alle eigendomsdocumenten, waaronder factuur en voorwaarden, over te dragen aan koper. Alle garanties gaan over op de nieuwe eigenaar.

7. Klachten
7.1. Klachten dienen via opleverdocument, telefoon, mail of brief aan Leverancier kenbaar worden gemaakt en de ontvangst van de klacht dient door Leverancier te worden bevestigd.
7.2. Leverancier verplicht zich om bij ontvangst van een klacht binnen 2 werkdagen te reageren.
7.3. Leverancier verplicht zich, mits redelijkerwijs mogelijk, om de klacht binnen 10 werkdagen te verhelpen.
7.4. Voor zichtbare gebreken waaronder beschadiging van de goederen en nietzichtbare gebreken dient Klant een klacht in te dienen bij Leverancier. Een klacht over een zichtbaar gebrek die later dan 1 maand na Levering door Klant wordt gemeld, kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Leverancier.

8. Ontbinding
8.1. Klant heeft recht op een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen, gedurende dewelke hij zonder opgave van reden Overeenkomst kosteloos kan ontbinden. Vanaf het moment van Levering neemt Klant per direct afstand van zijn recht om te ontbinden op basis van de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen.
8.2. Klant is gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 20% indien Bestelling door Klant is geaccepteerd, en na de bedenktijd wordt geannuleerd door Klant;
8.3. Indien Klant besluit de geaccepteerde Bestelling na de bedenktijd alsnog te annuleren, zoals in punt
8.4 beschreven, en Leverancier heeft reeds werken verricht ter voorbereiding op Levering, dan heeft Leverancier het recht om Klant het gedeelte effectief gepresteerde of nog te presteren werken voor eventuele verwijdering te factureren;
8.4. Als Klant vanwege aantoonbare afwijzing van vergunning, externe financiering of andere in Overeenkomst overeengekomen ontbindende voorwaarden, de Overeenkomst wenst te ontbinden, ontvangt Klant het voorschot volledig retour.

9. Overmacht
9.1. Leverancier is ontlast van elke aansprakelijkheid in geval van overmacht (o.a. ongevallen, oorlog, transportvertragingen, brand, pandemieën, maatregelen tegen de bestrijding van Covid-19, etc.). Onder overmacht wordt ook begrepen: omstandigheden welke reeds bestonden voor ondertekening van de Overeenkomst, maar doorwerken na afsluiten van het contract.
9.2. Leverancier behoudt zich het recht voor om Levering van Bestelling op te schorten en/of te verlengen zolang de overmacht duurt. Klant is in dit geval gerechtigd om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. De Klant kan in dit geval geen aanspraak maken op een compensatie.

10. Garanties
10.1.Op de Bestelling zijn onderstaande garanties van toepassing. Klant dient bij een claim altijd Leverancier aansprakelijk te stellen. a. Op de omvormer(s): Productgarantie door de producent en volgens voorwaarden van producent van minstens 2 jaar. Bij een (gehonoreerde) claim van Klant, plaatst Leverancier de nieuwe omvormer en vrijwaart Leverancier Klant gedurende de eerste 2 jaar voor kosten voor werkzaamheden en transport
b. Op de zonnepanelen: Productgarantie door de producent en volgens voorwaarden van producent van minstens 10 jaar. Bij een (gehonoreerde) claim van Klant, plaatst Leverancier het nieuwe zonnepaneel en vrijwaart Leverancier Klant gedurende de eerste 2 jaar voor kosten voor werkzaamheden en transport;
c. Op de zonnepanelen: Vermogensgarantie door de producent en volgens voorwaarden van de producent op het vermogen van de zonnepanelen: 90% van het vermogen van de zonnepanelen voor de eerste 10 jaar en 80% van het vermogen van de zonnepanelen voor de 15 jaar volgend op de eerste 10 jaar;
d. Op de thuisbatterij: Productgarantie door de producent en volgens voorwaarden van producent van 10 jaar . Bij een (gehonoreerde) claim van Klant, plaatst Leverancier de nieuwe thuisbatterij en vrijwaart Leverancier Klant gedurende de eerste 2 jaar voor kosten voor werkzaamheden en transport;
e. Installatie: Installatie Garantie van 2 jaar door Leverancier. Onder installatiegarantie valt de installatie door monteurs en het onderling juist functioneren van de diverse systeemcomponenten (zoals zonnepanelen, omvormer(s), bekabeling, en overige materialen). Ook schade die is ontstaan aan de woning, veroorzaakt door de installatie van de zonnepanelen, wordt verhaald op de installatiegarantie. Onder deze garantie vallen kosten voor transport, werkzaamheden, materialen, reistijd, etc.
f. Leverancier biedt standaard geen proactieve monitoring services, de Klant dient regelmatig de prestatie van het systeem te controleren en dient Leverancier te contacteren bij het vermoeden van een technisch defect. Hierdoor kunnen onnodige verliezen voorkomen worden. Klant kan geen compensatie vragen voor eventuele verliezen die het gevolg zijn van een technische storing of software updates.
10.2. Er zal door Leverancier geen garantieclaim van Klant worden aanvaard indien schade is ontstaan door: 

a. Verwaarlozing of slechte zorg door Klant;
b. Het laattijdig melden van een technische storing;
c. Wijzigingen aan Bestelling door een derde;
d. Nadrukkelijke opdracht van of namens Klant, tegen het oordeel in van Leverancier;
e. Extreme weersomstandigheden;
f. Defecten op het distributienet;

10.3.Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid nadrukkelijk uitgesloten.
10.4. Aansprakelijkheden van zowel schade als voor nakomen van garanties zijn altijd gemaximeerd tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Leverancier draagt.
10.5. Elke interventie die door Klant gevraagd wordt en die niet eigen is aan een mankement van de installatie zelf, geeft aanleiding tot facturatie van de onderzoekskosten, uren en verplaatsing.

11. Privacy
11.1. Tijdens de technische inspectie worden foto’s gemaakt van de woning van Klant. Denk hierbij aan de elektriciteitskast, het dak en de kabelroute.
11.2. De gegevens van Klant worden verwerkt om deze Overeenkomst uit te voeren. Leverancier is verantwoordelijke onder de privacywetgeving en draagt er zorg voor dat gegevens van Klant op een veilige manier in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Daarnaast kan Leverancier vragen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek.
11.3. Het is mogelijk dat Leverancier werkt met onderaannemers. In dit geval verstrekt Leverancier de benodigde gegevens aan de onderaannemer.
11.4. Leverancier zal klantgegevens niet beschikbaar stellen aan andere partijen ten behoeve van commerciële doeleinden, zonder de expliciete toestemming van Klant.
11.5. Klant kan gebruik maken van de rechten onder AVG/GPDR door contact op te nemen met Leverancier. Klant kan vragen om inzage, correctie, een afschrift en in sommige gevallen, verwijdering. Indien Klant en Leverancier er onderling niet uitkomen, kan Klant klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klachtindienen

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1.Op elke overeenkomst, waarvan deze Algemene Verkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag. 12.2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen diegene die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. 12.3. Bij een technisch geschil tot de uitvoering van de werken, kan dat aanhangig worden gemaakt bij de Verzoeningscommissie Bouw (Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, 02 504 97 86), op verzoek van een van de partijen en mits de andere partij dat uitdrukkelijk aanvaardt.
12.4. Indien partijen niet tot een oplossing komen is, behoudens dwingendrechtelijke competentieregels, slechts de rechtbank te Brugge bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

Producten

Service

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven met tips & tricks, interessante weetjes en meer? Schrijf je hieronder in!